Næringseiendom

Vi tilbyr taksering av næringseiendommer. Vi foretar en markedstilpasning av leien basert på hvilke kontantstrømmer som kan forventes for objektet. Vi ser på renterisikoen, objektets risiko, markedsrisiko og kurans. I tillegg til å foreta økonomiske beregninger ser vi på den tekniske tilstanden til leiligheten. Dette er noe som kontantstrømoppstillinger ikke får med i sine analyser. Eksempelvis hvis heisanlegg eller ventilasjonsanlegg er i dårlig stand og krever utskifting i nærmeste framtid vil slike forhold kunne påvirke verdien av eiendommen betraktelig. Ved å foreta teknisk due diligence i tillegg til økonomiske beregninger oppdager vi tekniske forhold ved eiendommen som har betydning for eiendommens takst.

 

Vi foretar taksering av alle typer små og store næringseiendommer for private, profesjonelle og offentlige eiendomsbesittere. Vår tverrfaglige kompetanse innen økonomi og teknisk gjør oss i stand til å se på hele eiendommens potensial som gir større trygghet til deg som kunde. Det er store utgifter knyttet til FDV (Forvaltning, drift og vedlikehold) og en mangelfull beskrivelse av eiendommens tekniske tilstand vil ha store konsekvenser for  pris og videre utnyttingspotensiale for eiendommen. Dette unngår man ved å bruke faglige eksperter innen eiendom slik som gjennom de tjenester vi tilbyr.

 

Markedspriser er generelt enklere å finne ut av enn hvilken avkastning man kan forvente gjennom overtagelse av kontrakter og i forbindelse med videre utleie. Vi finner ut av hvilken yield du som kunde kan forvente å få på investeringen og hva som er en fornuftig risikojustert avkastning gitt prisingen. Se på det som en obligasjon - jo sikrere den er jo lavare yield kan forventes. Det samme er det ved eiendom. En mer sentralt plassert eiendom vil ha en høyere prisning og lavere yield men kompenserer for dette ved at eiendomsinvesteringen innehar lavere risiko.

 

Som tilleggstjeneste tilbyr vi taksering av faste tekniske installasjoner i bygninger. Disse driftsmidlene som kan utgjøre en betydelig del av bygningens verdi kan avskrives med inntil 10 % i motsetning til for eksempel kun 2 % for bygget for øvrig. Vi utfører også verditaksering av deler av næringsbygg, for eksempel ved at noen av leietakere ikke er momspliktige. Dette gir også bedre grunnlag for vurdering av frivillig registrering som utleier med merverdiavgift, noe som blant annet gir fradrag for inngående merverdiavgift på drifts- og vedlikeholdsutgifter. Med erfaring fra budsjettering, prosjekt- og byggeledelse inkludert økonomistyring og fakturakontroll av mange større byggeprosjekter har vi god innsikt i disse problemstillingene.